Video | Nhà sản xuất máy cán ren hơn 31 năm | Yieh Chen

Băng hình| Giải pháp tổng thể cho quy trình cán ren, cán trục, quy trình không phoi và nhà sản xuất bánh răng chính xác.

Băng hình