| شفت های کرم پیشرفته توسط Yieh Chen: بهینه سازی راه حل های دنده ای برای فضاهای فشرده

برای دستگاه رولینگ رشته، رولینگ اسپلاین، فرآیند بدون براده و تولیدکننده اجزای انتقال دنده‌های دقیق، راه حل کامل.